Preskočiť navigáciu

Obec Diviacka Nová Ves

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:13.2.2012
Miesto poskytovania: obec: Diviacka Nová Ves
Telefón:

+421 465464039

Email:

podatelna@diviackanovaves.sk

Mobil:

+421 918453608

Web:http://www.diviackanovaves.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Križanová
Poskytovateľ: Obec Diviacka Nová Ves
1
97224  Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051