Preskočiť navigáciu

Obec Dolné Kočkovce

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:30.3.2012
Miesto poskytovania: obec: Dolné Kočkovce
Telefón:

+421 424677269

Email:

obec_dk@slovanet.sk

Zodpovední zástupcoviaAnna Vajčnerová
Poskytovateľ: Obec Dolné Kočkovce
Školská  136/13
02001  Dolné Kočkovce
IČO: 00692328