Preskočiť navigáciu

Obec Dulov

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:15.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Dulov
Telefón:

+421 424471100

Email:

obec@dulov.sk

Web:http://www.dulov.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Jozef Šamaj
Poskytovateľ: Obec Dulov
168
01852  Dulov
IČO: 00317217