Preskočiť navigáciu

Obec Horná Súča

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2. a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:27.11.2009
Miesto poskytovania: obec: Horná Súča
Email:

hornasuca@hornasuca.sk

Telefón:

+421 326519618

Web:http://www.hornasuca.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Anna Novomeská
Poskytovateľ: Obec Horná Súča
233
91333  Horná Súča
IČO: 00311561