Preskočiť navigáciu

Obec Horné Srnie

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:23.6.2010
Miesto poskytovania: obec: Horné Srnie
Telefón:

+421 0326588281

Email:

starosta@hornesrnie.sk

Web:http://www.hornesrnie.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Dominika Mynářová
Poskytovateľ: Obec Horné Srnie
Družstevná   430/1
91442  Horné Srnie
IČO: 00311588