Preskočiť navigáciu

Obec Hrašné

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:3.4.2012
Miesto poskytovania: obec: Hrašné
Mobil:

+421 905816606

Email:

obec@obechrasne.sk

Telefón:

+421 327790322

Web:http://www.hrasne.estranky.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Petra Šimková
Poskytovateľ: Obec Hrašné
3
91614  Hrašné
IČO: 00311634