Preskočiť navigáciu

Obec Jalovec

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:11.3.2010
Miesto poskytovania: obec: Jalovec
Telefón:

+421 465471948

Email:

obec.jalovec@jalovec.eu

Web:http://www.jalovec.eu/sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ján Tonhaiser
Poskytovateľ: Obec Jalovec
Mlynská  636/45
97231  Jalovec
IČO: 00647845