Preskočiť navigáciu

Obec Kanianka

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:4.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Kanianka
Telefón:

+421 465427266

Web:http://www.kanianka.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Grondžák Pechová
Poskytovateľ: Obec Kanianka
SNP  583/1
97217  Kanianka
IČO: 00518239