Preskočiť navigáciu

Obec Kľačno

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:25.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Kľačno
Telefón:

+421 905571735

Email:

klacno@prievidzanet.sk

Web:http://www.klacno.sk
Zodpovední zástupcoviaOľga Kováčová
Poskytovateľ: Obec Kľačno
326
97215  Kľačno
IČO: 00318183