Preskočiť navigáciu

Obec Kočovce

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:12.8.2010
Miesto poskytovania: obec: Kočovce
Telefón:

+421 327461221

Email:

oukocovce@kocovce.sk

Web:http://www.kocovce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Beáta Pekyová
Poskytovateľ: Obec Kočovce
IČO: 00311685