Preskočiť navigáciu

Obec Košeca

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods.1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z.z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:4.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Košeca
Telefón:

+421 42 4468023

Email:

starosta@koseca.sk

Web:http://www.koseca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Radomír Brtáň
Poskytovateľ: Obec Košeca
Hlavná ulica  36/100
01864  Košeca
IČO: 00317390