Preskočiť navigáciu

Obec Kostolná Ves

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:4.4.2012
Miesto poskytovania: obec: Kostolná Ves
Telefón:

+421 465455058

Email:

ocukostolnaves@mail-t.com

Web:http://www.kostolnaves.szm.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Zofčinová
Poskytovateľ: Obec Kostolná Ves
136
97226  Kostolná Ves
IČO: 00318205