Preskočiť navigáciu

Obec Ladce

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12ods. 1 písm. c)bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:26.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Ladce
Telefón:

+421 42 3214201

Email:

starosta@ladce.sk

Web:http://www.ladce.sk
Zodpovední zástupcoviaDominik Koštialik
Poskytovateľ: Obec Ladce
Hviezdoslavova ulica  599/133
01863  Ladce
IČO: 00317438