Preskočiť navigáciu

Obec Mestečko

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:23.9.2009
Miesto poskytovania: obec: Mestečko
Telefón:

+421 424681941

Email:

obecmestecko@obecmestecko.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. Mária Ofúkaná
Poskytovateľ: Obec Mestečko
118
02052  Mestečko
IČO: 00317519