Preskočiť navigáciu

Obec Nedožery-Brezany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:26.11.2009
Miesto poskytovania: obec: Nedožery-Brezany
Telefón:

+421 465427266

Mobil:

+421 905823555

Email:

alapechula@gmail.com

klopanova@nedozery-brezany.sk

Web:http://www.nedozerybrezany.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Grondžák Pechová
Poskytovateľ: Obec Nedožery-Brezany
IČO: 00318302