Preskočiť navigáciu

Obec Neporadza

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:24.6.2010
Miesto poskytovania: obec: Neporadza
Mobil:

+421 915770650

Email:

obec@neporadza.sk

Web:http://www.neporadza.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Mináriková
Poskytovateľ: Obec Neporadza
IČO: 00311821