Preskočiť navigáciu

Obec Nimnica

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:2.10.2012
Miesto poskytovania: obec: Nimnica
Mobil:

+421 911315157

Email:

obec@nimnica.eu

Web:http://www.nimnica.eu
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Yveta Juššiková, MPH, MHA
Poskytovateľ: Obec Nimnica
IČO: 00692344