Preskočiť navigáciu

Obec Opatovce nad Nitrou

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:27.8.2009
Miesto poskytovania: obec: Opatovce nad Nitrou
Telefón:

+421 465186061

Email:

ocu@opatovcenadnitrou.sk

Web:http://www.opatovcenadnitrou.sk
Zodpovední zástupcoviaOľga Kováčová
Poskytovateľ: Obec Opatovce nad Nitrou
393
97202  Opatovce nad Nitrou
IČO: 00318388