Preskočiť navigáciu

Obec Oslany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:15.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Oslany
Telefón:

+421 465491101

Email:

ocu@oslany.sk

Web:http://www.oslany.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Iveta Melišková
Poskytovateľ: Obec Oslany
IČO: 00318396