Preskočiť navigáciu

Obec Podolie

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:22.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Podolie
Mobil:

+421 907727583

Email:

starosta@podolie.sk

Telefón:

+421 327794103

Web:http://www.podolie.sk
Zodpovední zástupcoviaPaedDr. Rastislav Bobocký
Poskytovateľ: Obec Podolie
566
91622  Podolie
IČO: 00311928