Preskočiť navigáciu

Obec Poruba

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:1.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Poruba
Telefón:

+421 465482218

Web:http://www.poruba.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Grondžák Pechová
Poskytovateľ: Obec Poruba
95
97211  Poruba
IČO: 00318426