Preskočiť navigáciu

Obec Sebedražie

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:4.3.2010
Miesto poskytovania: obec: Sebedražie
Telefón:

+421 465487239

Email:

starostka@sebedrazie.sk

Web:http://www.sebedrazie.sk
Zodpovední zástupcoviaOľga Kováčová
Poskytovateľ: Obec Sebedražie
Hlavná  471/13
97205  Sebedražie
IČO: 00318485