Preskočiť navigáciu

Obec Slavnica

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:6.4.2010
Miesto poskytovania: obec: Slavnica
Telefón:

+421 424493174

Email:

slavnica@slavnica.sk

Web:http://www.slavnica.sk
www.slavnica.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Anna Prekopová
Poskytovateľ: Obec Slavnica
IČO: 00692280