Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianska Teplá

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:1.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Trenčianska Teplá
Telefón:

+421 326558221

Email:

erika.gerekova@trencianskatepla.sk

Web:http://www.trencianskatepla.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Erika Gereková
Poskytovateľ: Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika  376/30
91401  Trenčianska Teplá
IČO: 00312045