Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianske Mitice

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:26.4.2012
Miesto poskytovania: obec: Trenčianske Mitice
Telefón:

+421 326595230

Email:

starosta@trencianskemitice.sk

Web:http://www.trencianskemitice.sk
Zodpovední zástupcoviaEmília Šudíková
Poskytovateľ: Obec Trenčianske Mitice
164
91322  Trenčianske Mitice
IČO: 00312096