Preskočiť navigáciu

Obec Tuchyňa

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:29.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Tuchyňa
Telefón:

+421 424492563

Email:

ocu.tuchyna@slovanet.sk

Web:http://www.tuchyna.ocu.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Rastislav Krajčík
Poskytovateľ: Obec Tuchyňa
IČO: 00317837