Preskočiť navigáciu

Obec Valaská Belá

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z .)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:17.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Valaská Belá
Telefón:

+421 907983881

Email:

obec@valaskabela.sk

Web:http://www.valaskabela.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Miloš Cúcik
Poskytovateľ: Obec Valaská Belá
1
97228  Valaská Belá
IČO: 00318531