Preskočiť navigáciu

Obec Veľké Kršteňany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:19.2.2013
Miesto poskytovania: obec: Veľké Kršteňany
Mobil:

+421 908594223 (starosta)

+421 907993704 (zodpovedný zástupca za OS)

Email:

obecvelkekrstenany@gmail.com (starosta a zodp. zástupca za OS)

Web:http://www.velkekrstenany.eu
Zodpovední zástupcoviaIng. Iveta Marková
Poskytovateľ: Obec Veľké Kršteňany
157
95803  Veľké Kršteňany
IČO: 00311278