Preskočiť navigáciu

Obec Veľké Uherce

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:20.3.2012
Miesto poskytovania: obec: Veľké Uherce
Mobil:

+421 908614174

Email:

obecvelkeuherce@velkeuherce.sk

Web:http://www.velkeuherce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Barbora Belianska
Poskytovateľ: Obec Veľké Uherce
360
95841  Veľké Uherce
IČO: 00311294