Preskočiť navigáciu

Obec Zamarovce

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:2.3.2012
Miesto poskytovania: obec: Zamarovce
Telefón:

+421 326523582

Email:

zamarovce@obeczamarovce.sk

Web:http://www.obeczamarovce.sk
Zodpovední zástupcoviaOtília Drienková
Poskytovateľ: Obec Zamarovce
Zamarovská  1/97
91105  Zamarovce
IČO: 00687251