Preskočiť navigáciu

Obec Zliechov

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:28.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Zliechov
Telefón:

+421 424442084

Email:

marta.miklovicova@ilava.sk

Web:http://www.zliechov.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Anton Miko
Poskytovateľ: Obec Zliechov
233
01832  Zliechov
IČO: 00317969