Preskočiť navigáciu

Obec Brvnište

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:29.11.2012
Miesto poskytovania: okres: Považská Bystrica
Telefón:

+421 424262157

Mobil:

+421 917908094

Email:

dagmar.mikudikova@brvniste.sk

Web:http://www.brvniste.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Dagmar Mikudíková
Poskytovateľ: Obec Brvnište
390
01812  Brvnište
IČO: 00317101