Preskočiť navigáciu

Prepravná služba

§42 zákona 448/2008

  1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
  2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
neurčitý čas | terénna
okres: Nové Mesto nad Váhom, Myjava
 
EMOTRANS, spol. s r.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Mesto Brezová pod Bradlom
neurčitý čas | terénna
obec: Brezová pod Bradlom
 
Mesto Handlová
neurčitý čas | terénna
obec: Handlová
 
Mesto Nemšová
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Mesto Považská Bystrica
neurčitý čas | terénna
obec: Považská Bystrica
 
Mesto Prievidza
neurčitý čas | terénna
obec: Prievidza
 
Mesto Púchov
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Obec Brvnište
neurčitý čas | terénna
okres: Považská Bystrica
 
Obec Lazany
neurčitý čas | terénna
obec: Lazany
 
Obec Nitrianske Pravno
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza
 
Obec Papradno
neurčitý čas | terénna
obec: Papradno
 
Obec Podolie
neurčitý čas | terénna
obec: Podolie
 
Obec Rybany
neurčitý čas | terénna
obec: Rybany
 
Obec Uhrovec
neurčitý čas | terénna
obec: Uhrovec
 
Pokoj v duši n. o.
určitý čas | terénna
okres: Považská Bystrica
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
neurčitý čas | terénna
obec: Handlová
 
Slnečný lúč, n. o.
určitý čas | terénna
okres: Trenčín
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčín
 
StarDOS n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
neurčitý čas | terénna
obec: Vrbovce
 
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | terénna
obec: Nové Mesto nad Váhom
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Považská Bystrica