Preskočiť navigáciu

Obec Podolie

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:22.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Podolie
Telefón:

+421 327794103

Email:

starosta@podolie.sk

Web:http://www.podolie.sk
Zodpovední zástupcoviaPaedDr. Rastislav Bobocký
Poskytovateľ: Obec Podolie
566
91622  Podolie
IČO: 00311928