Preskočiť navigáciu

StarDOS n.o.

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 3 a § 42 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:28.7.2017
Miesto poskytovania: Trenčiansky kraj
Mobil:

+421 904911120 (riaditeľ)

Email:

info@stardos.sk (riaditeľ)

Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Skopalová
Poskytovateľ: StarDOS n.o.
L. Novomeského  2688/2
91108  Trenčín
IČO: 37923099