Preskočiť navigáciu

Obec Uhrovec

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:4.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Uhrovec
Telefón:

+421 387694253

Email:

obec@uhrovec.sk

Web:http://www.uhrovec.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Elena Čabráková
Poskytovateľ: Obec Uhrovec
SNP  86/7
95641  Uhrovec
IČO: 00311201