Preskočiť navigáciu

Obec Nitrianske Pravno

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 3 a § 42 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:1.6.2019
Miesto poskytovania: okres: Prievidza
Telefón:

+421 465447510

+421 46544733

+421 465446233

Email:

ocu@nitrianskepravno.sk

Web:http://www.nitrianskepravno.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vríčanová
Poskytovateľ: Obec Nitrianske Pravno
Námestie SNP  1/1
97213  Nitrianske Pravno
IČO: 00318337