Preskočiť navigáciu

Obec Lazany

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 3 a § 42 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:4.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Lazany
Telefón:

+421 46 5485320

Mobil:

+421 905 551641

Email:

obec@lazany.sk

Web:http://www.lazany.sk
Zodpovední zástupcoviaTomáš Kocian
Poskytovateľ: Obec Lazany
Hlavná  59/56
97211  Lazany
IČO: 00318221