Preskočiť navigáciu

Obec Rybany

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:31.3.2010
Miesto poskytovania: obec: Rybany
Telefón:

+421 387692193

Email:

obec@rybany.sk

Web:http://www.rybany.sk
Zodpovední zástupcoviaRNDr. Zuzana Tomková
Poskytovateľ: Obec Rybany
IČO: 00311049