Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania (§ 34 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:6.7.2015
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Email:

info@csspravno.sk

Telefón:

+421 465446410

Mobil:

+421 901918500

Web:http://www.csspravno.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Lenka Hiščárová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik)
Žltá  319/25
97213  Nitrianske Pravno
IČO: 00648710

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
K:6 V:0 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma