Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 34 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:7.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Mobil:

+421 901918608

Email:

veronika.strakova@csstrencin.sk

Web:http://www.csstrencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Veronika Straková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská  3134/10
91108  Trenčín
IČO: 34056505

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín
K:6 V:1 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma