Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:60 osôb
Deň začatia poskytovania:9.10.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb, 74, 91331 Skalka nad Váhom
Email:

ddskalka@gmail.com

Telefón:

+421 326584272

Web:http://www.skalkanadvahom.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Monika Psotná
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb
74
91331  Skalka nad Váhom
IČO: 00351717