Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianska Turná

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:19 osôb
Deň začatia poskytovania:3.11.2010
Miesto poskytovania:829, 91321 Trenčianska Turná
Email:

zps@trencianskaturna.sk

starosta@trencianskaturna.sk

Mobil:

+421 32 6401645

Web:http://www.trencianskaturna.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Anna Ježíková
Poskytovateľ: Obec Trenčianska Turná
86
91321  Trenčianska Turná
IČO: 00312053