Preskočiť navigáciu

Mesto Myjava, Bradáčova 773

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:1.3.2024
Miesto poskytovania:Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Mobil:

+421915760977

Email:

jana.galikova@myjava.sk

Web:http://www.myjava.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Gáliková
Poskytovateľ: Mesto Myjava
IČO: 00309745