Preskočiť navigáciu

Mesto Prievidza, Ulica F. Hečku 316

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e)bod 3 a § 56 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:70 osôb
Deň začatia poskytovania:20.12.2009
Miesto poskytovania:Denné centrum Malá Lehôtka, Ulica F. Hečku 316/45, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465179404

Email:

emilia.cavojska@prievidza.sk

Web:http://www.prievidza.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Emília Čavojská
Poskytovateľ: Mesto Prievidza
IČO: 00318442