Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:4 osoby
Deň začatia poskytovania:15.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
Telefón:

+421 424693425

Email:

info@csslednicke.sk

Web:http://www.csslednicke.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Helena Slabá
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská  80/10
02061  Lednické Rovne
IČO: 00630250

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
K:4 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma