Preskočiť navigáciu

HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Viničná ulica 679

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c)bod 1 a § 38 zák. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:42 osôb
Deň začatia poskytovania:19.1.2010
Miesto poskytovania:HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná ulica 679/17, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465483181 ,182

Email:

info@csphumanity.sk

Web:http://www.csphumanity.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ing. Eva Kunová
Poskytovateľ: HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica  679/17
97101  Prievidza
IČO: 35653655