Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianska Turná

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:1 osoba
Deň začatia poskytovania:3.11.2010
Miesto poskytovania:829, 91321 Trenčianska Turná
Telefón:

+421 326585205

+421 326401645 (zodpovedný zástupca)

Mobil:

+421 902908410

Email:

starosta@trencianskaturna.sk

zps@trencianskaturna@sk

Web:http://www.trencianskaturna.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Anna Ježíková
Poskytovateľ: Obec Trenčianska Turná
86
91321  Trenčianska Turná
IČO: 00312053