Preskočiť navigáciu

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 80

Druh sociálnej služby: Jedáleň (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 5 a § 58 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Kapacita:250 osôb
Deň začatia poskytovania:22.12.2009
Miesto poskytovania:REPO-Gastro, Trenčianska 80/19, 01851 Nová Dubnica
Telefón:

+421 424433524

Email:

vankova@novadubnica.sk; cizova@novadubnica.sk

Web:http://www.novadubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vanková
Poskytovateľ: Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586