Preskočiť navigáciu

Mesto Handlová, Morovnianska cesta 1866

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§ 24d komunitné centrum a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2.3.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácií - zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, t. j. rómska komunita v Handlovej, mládež ohrozená sociálno patologickými javmi, seniori, matky s deťmi, nezamestnaní a podobne.
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2018
Miesto poskytovania:Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 97251 Handlová
Telefón:

+421 465192535

Email:

handlova@handlova.sk; socialne@handlova.sk

Web:http://www.handlova.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: Mesto Handlová
Námestie baníkov  7/14
97251  Handlová
IČO: 00318094